Vision

Affärsidé

Strategi

Ledande befattningshavare

   
 

Vision

Berg Group och dess affärsverksamheter skall arbeta för god tillväxt och utveckla produkter och tjänster för internationella marknader med lönsamhet minst i nivå med branchgenomsnitten.

Kundnyttan skall stå i fokus och utveckling av produkter och tjänster skall ske i samverkan med de olika marknadernas krav och behov.

Hela organisationen skall genomsyras av gemensamma värderingar i etik och moral med långsiktiga relationer i fokus både för kunder och medarbetare.